ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν . 1599/1986)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIMPLESO HELLAS ΕΠΕ
ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

Κατέθεσα σήμερα ηλεκτρονική αίτηση, για την διαδικασία έρευνας δανείου, στον εκπρόσωπο της εταιρείας simpleso κύριο ΑΣΠΙΩΤΗ ΠΑΥΛΟ, με σκοπό την υποβολή αιτήσεων προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε (αν απαιτείται) και σε τράπεζες για έρευνα αγοράς, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έδωσα είναι αληθή.
Η αμοιβή προς την εταιρεία Simpleso για την παραπάνω έρευνα ανεξαρτήτου αποτελέσματος (έγκρισης ή απόρριψης ) Τραπεζικού φορέα , επιτοκίου , διάρκειας Δανείου και χρόνου εκταμίευσης, ορίζεται σε 50,00€ συν ΦΠΑ μόνον.
Για όλη την διαδικασία αιτήσεων έχω πλήρη γνώση. Η εταιρεία SIMPLESO HELLAS ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στην τράπεζα ή στους φορείς που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις. Επίσης ρητά δηλώνω ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας ενεργεί μόνο συμβουλευτικά προς εμένα χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη.

 

 

Κλείσιμο παραθύρου και επιστροφή στη φόρμα δανειοδότησης