Γενικοί όροι συναλλαγών

Ορισμοί

Σύμβαση νοείται εφεξής η πλήρης συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας η οποία αποτελείται από τους γενικούς όρους συναλλαγών, την αίτηση και τα υπογεγραμμένα παραρτήματά της αν υπάρχουν ανάλογα με την περίπτωση.

Πελάτης νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την εταιρεία προκειμένου να του παρασχεθούν οι συμφωνημένες υπηρεσίες, marketing & υποστήριξης.

Συμβουλευτικές και οργανωτικές υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες εκείνες που ο πελάτης προκειμένου να αναβαθμίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του δέχεται την αξιολόγηση και την οργάνωση της επιχείρησής του στον τομέα του marketing & consultant ή την συμμετοχή σε πρόγραμμα έκπτωσης σε πελάτες μέσω καρτών ή την ανάληψη της γραμματείας αν έχει συμφωνηθεί, (με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων).

Ζητούμενα στοιχεία της εταιρείας είναι όλα εκείνα τα στοιχεία του πελάτη που έχουν να κάνουν με τον τρόπο και τα περιθώρια για την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η εταιρεία SIMPLESO HELLAS ΕΠΕ Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Ελεγκτικής & Οικονομικής Διαχείρισης με ΑΦΜ 998981826 Α Δ.Ο.Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διεύθυνση Σπύρου Λάμπρου 56 τηλ. 26510 83007 - 6944 222 076 με νόμιμο εκπρόσωπο τον κύριο Ασπιώτη Παύλο με Α.Δ.Τ. Τ 361419 - 19/3/99 (Φ.Ε.Κ 1115 9/2/06 - Αρ.πρ.ΕΠ 2659 - Α.Β.Ε.Μ.4/2006 Πρωτοδικείου Ιωαννίνων) που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται επιχείρηση, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1.2
Πέραν της ανωτέρω αμοιβής, ο συνεργάτης δεν δικαιούται άλλης αμοιβής ή επιδόματος εορτών αδείας κλπ. ή αποζημιώσεων οποιασδήποτε μορφής.

1.3
Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα έχει επιλέξει ο πελάτης και θα θεωρείται εξοφλημένη μόνο με απόδειξη πληρωμής του συνεργάτη που θα φέρει την σφραγίδα της (SIMPLE SOLUTIONS).

Άρθρο 1.1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών VISA και MASTERCARD μπορούν να εξοφλήσουν τις υπηρεσίες της Simpleso με χρέωση της κάρτας τους, συμπληρώνοντας τα στοιχεία στα παρακάτω πεδία. Η χρέωση της κάρτας γίνεται από τη Simpleso. Δεκτές για χρέωση γίνονται μόνο οι κάρτες των οποίων τα στοιχεία ιδιοκτήτη είναι ίδια με τα στοιχεία χρήστη που αναφέρονται στη φόρμα παραγγελίας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν προχωρεί η χρέωση και η καταχώρηση θεωρείται ελλιπής, με πιθανό αποτέλεσμα την ακύρωσή της. Η χρέωση της κάρτας με χρήση των στοιχείων που δηλώνονται παρακάτω γίνεται μόνο μια φορά. Σε περίπτωση μελλοντικής ανανέωσης των υπηρεσιών τα στοιχεία θα ζητηθούν εκ νέου και δεν θα υπάρξει αυτόματη χρέωση της κάρτας.

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1
Ειδικότερα :

  1. Να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη κατόπιν συμφωνίας
  2. Παροχή υπηρεσιών marketing
  3. Έρευνα αγοράς & προώθηση πελατών
  4. Στατιστικά στοιχεία

Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται για μεταφορικά μέσα, καύσιμα, μετακινήσεις, τηλέφωνα, φαξ και λοιπά διοικητικά έξοδα που κάνει ο συνεργάτης για την αποπεράτωση του έργου του, καθώς και υλικά χαρτικά φωτοτυπίες φάκελοι & διάφορα έξοδα που αφορούν την επιχείρηση βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον συνεργάτη, αφού πρώτα έχει υπογραφεί ο τομέας της γραμματειακής υποστήριξης και έχει συμφωνηθεί ο τρόπος από τον συνεργάτη.

Άρθρο 3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1
Η καταβολή των ανωτέρω αμοιβών προς τον συνεργάτη θα γίνεται από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης έναντι έκδοσης σχετικού τιμολογίου το οποίο θα εκδίδει ο συνεργάτης και θα εξοφλείται εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται σε αυτό, εκτός και αν η επιχείρηση έχει δεχτεί και συμφωνήσει κάποιον άλλο τρόπο πληρωμής.

3.2
Για την είσπραξη της αμοιβής εκδίδεται από τον συνεργάτη τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται από το Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92) ενώ οι πάσης φύσεως κρατήσεις επιρριπτόμενοι φόροι ΦΠΑ κλπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Άρθρο 4. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1
Ο συνεργάτης διατηρεί ελευθερία ενέργειας καθορίζοντας τον τόπο τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας του.
Κατά την εκτέλεση του έργου του ο συνεργάτης δύναται να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή του καθώς και τα άτομα και τους συνεργάτες που έχει επιλέξει με τα δικά του κριτήρια.

4.2
Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ο συνεργάτης υποχρεούται σε εύλογη αποζημίωση στην επιχείρηση για ανεκτέλεστο τμήμα του έργου που τυχόν εγκαταλείπει χωρίς αιτία.

4.3
Αντίστροφα σε περίπτωση μη δικαιολογημένης καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της επιχείρησης, αυτή οφείλει να καταβάλει την αμοιβή που αντιστοιχεί στο έργο που έχει οριστεί με την διάρκεια της σύμβασης. Λόγο καταγγελίας αποτελεί ιδίως η υπερβολική μείωση ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης όπου και την αποδεσμεύει από την υποχρέωση πληρωμής του έργου που υπολείπεται.

Άρθρο 5. ΑΠΟΡΡΗΤΟ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Επίσης υπάρχει η διασφάλιση του απορρήτου όλων των στοιχείων που προκύπτουν κατά την συνεργασία.
Αυστηρή εμπιστευτικότητα σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία τόσο για το υλικό που παράγει ο συνεργάτης όσο και για στοιχεία που απορρέουν από την επιχείρηση καθώς και πληροφορίες που αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, επενδύσεις, προϊόντα, οικονομική κατάσταση, πελατολόγιο, προμηθευτές, εμπορική πολιτική επιχειρηματικά πλάνα του πελάτη και στρατηγικές, τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και περιέρχονται σε γνώση του συνεργάτη με αφορμή την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης όσο και απεριόριστα μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής.
Η τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά.
Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.

5.2 Υποχρεώσεις του πελάτη
Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στην εταιρεία όλες τις αμοιβές όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων τις εταιρείας

5.3 Αμφισβητήσεις
Ενδεχόμενες αμφισβητήσεις του πελάτη σχετικά με τις χρεώσεις για να ισχύσουν πρέπει να υποβληθούν γραπτώς εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού και πάντως το αργότερο μέχρι την λήξη τις ημερομηνίας πληρωμής του.
Αν ο πελάτης δεν προσβάλει λογαριασμό της εταιρείας εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας τότε θεωρείται ότι τον δέχεται.

5.4 Τροποποίηση των όρων της σύμβασης
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους γενικούς όρους που διέπουν την σχέση της με τον πελάτη, εις βάρος του γνωστοποιώντας τις σχετικές μεταβολές στον πελάτη για λόγους ανωτέρας βίας ή απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. Δύναται πάντως να μεταβάλει τα τιμολόγιά της χωρίς η σχετική αύξηση να θεωρείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης όταν δεν υπερβαίνει τον πληθωρισμό.

5.5 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Ο πελάτης δηλώνει δια της παρούσας ότι γνωρίζει ότι η εταιρεία θα τηρεί στο αρχείο της προσωπικά του στοιχεία και πελατών, συνεπώς παρέχει στην εταιρεία την ρητή συγκατάθεσή του στην τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών που δηλώθηκαν με την υπογραφή της σύμβασης.
Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα αποκαλύπτει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του πελάτη ή άλλες νόμιμες προϋποθέσεις.

Άρθρο 6. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Ιωαννίνων.
Το παρόν υπογράφεται σε 3 αντίτυπα, το κάθε μέρος λαμβάνει από ένα, το τρίτο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Κλείσιμο παραθύρου και επιστροφή στη φόρμα